h1

Autistisk teori 3: Autistisk perception

maj 8, 2013

Som psykologiskt begrepp kan perception enklast förstås som människans tolkande av sina egna sinnesintryck, alltså alla de biofysikaliska processer som är aktiva då världen kommer till människan genom sinnesinformation. Då man vetenskapligt talar om perceptionen delas den ofta upp efter sinnena; man talar då om visuell perception (synen), auditiv (hörseln), haptisk (känsel) och olfaktorisk (smak och lukt) perception. Svenska Wikipedia föreslår även kognitiv perception (själva informationssolkandet, här betraktat som en del av perceptionen själv) och subliminal perception (all den information vi tar emot som aldrig når medvetandet, vilket är den absolut övervägande delen); dessa två sensoriska fakulteter har inga ”egna” informationsmottagande organ utan agerar på signaler från de sinnen som har det.

Att skilja perception och kognition från varandra är inte alldeles enkelt. På en mer vardaglig nivå kan man tala om hur perception är erhållandet av information genom sinnena, medan kognition är bearbetandet av denna information, inklusive den respons till vilken detta leder. Dock är det inte alldeles enkelt att införa en distinktion mellan dem; vetenskapen håller på med det mest hela tiden, men de förblir överlappande vilket får till följd att perception och kognition betyder lite olika saker beroende på om det är psykologer, neurologer, fysiologer, filosofer eller något annat som talar om dem. Även om det bara finns ett antal organ på människokroppen vars funktion är att ta in information – ögon, öron, näsa, mun, hud (well, dess delvisa funktion i alla fall) – så är inte själva hjärnan uppdelad på samma vis. I hjärnan (det centrala nervsystemet, CNS) sker processandet av de signaler som kommer från sinnesorganen (det perifera nervsystemet, PNS) via korsreferens, via övergripande system, i neurala nätverksformationer.

Ur mitt perspektiv blir perceptionen viktig i och med hur den utgör en del av kognitionen (snarare än ovanstående synsätt från Sv Wikipedia, där kognition istället är en perceptuell förmåga); alltså hur perceptionen är en del av en kognitionsfiguration. Remember Maturana och Varelas förståelse av alla livsformer som kognitiva system: ”Kognition åsyftar det vis på vilket ett levande system relaterar till sin omgivning och är en konsekvens av hur det interagerat med denna omgivning. Då kognitionen alltså är en konsekvens utgör den även själva systemets möjligheter att vidare adaptera (anpassa sig) till speciella miljöer”. Hos Maturana och Varela är kognitionen själv varje livsforms framevolverade sätt att inta information om sin miljö och, utifrån vilken information som kan tas in och hur den behandlas, orientera sig i denna miljö samt däruti skapa ett livsutrymme för sig själv.

Vad autisters perception beträffar finns det idéer som går åt olika håll. Det traditionella sättet att se autism är som en utvecklingsstörning, alltså ett naturens misstag; man skulle ha utvecklats på samma sätt som andra människor, men någon form av störning eller missbildning har omöjliggjort detta. Jag värjer mig förstås mot en sådan tolkning. Lyckligtvis finns det modern forskning som reviderar ”naturens misstag”-perspektivet och som snarare lutar mot att undersöka vad autism faktiskt är, utifrån förutsättningen att det kan vara något annat än ett misstag. Kanske är det en extrapolerad variant av ett fungerande som finns hos alla mänskliga hjärnor? Kanske är det så att den autistiska hjärnan kanske är bättre på något än den icke-autistiska, kanske skall den autistiska hjärnan fungera som den gör – men blir ett handikapp i den miljö vårt samhälle utgör, som ju är avpassat efter normalhjärnan? En tanke som prövas är att autisters annorlundaskap börjar redan på perceptionsnivå (och alltså inte på tolkningsnivå eller handlingsnivå), att alltså världen redan då den erfars av autisten ser annorlunda ut än för normisen. Jag återkommer till några sådana teorier alldeles i följande poster.

One comment

  1. […] Autistisk teori 3: Autistisk perception. […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: